Podnikanie

Základné povinnosti BOZP sa vzťahujú na zamestnancov aj zamestnávateľov

Vytvoriť pracovné prostredie, ktoré bude nielen príjemné, ale aj bezpečné a kde nebude dochádzať k úrazom alebo iným škodám na zdraví pracovníka je úlohou každého jedného zamestnávateľa. Bohužiaľ mnohí si nie sú vedomí svojej povinnosti av prípade kontroly, ktorá im zamieri do podniku, sa dostávajú do bodu, keď im je udelená pokuta za nedodržanie daného zákona.

Povinnosti spadajú na zamestnancov a zamestnávateľov

Zákon istej povinnosti vzťahuje tak na zamestnancov, ako aj na zamestnávateľov ako takého. Obe strany musia dodržiavať pravidlá, aby skutočne došlo k zabezpečeniu požadovaného. Úlohou kontrol zo štátnej správy je túto skutočnosť kontrolovať.

Ponúka sa otázka, čo všetko patrí do povinností, ktoré musí zamestnávateľ dodržiavať?

Základné povinnosti zamestnávateľov v rámci bezpečnosti práce je stanoviť veľkosť organizácie a na základe tohto kroku spracovať a následne aj aktualizovať dokumentáciu BOZP. Ďalej je potrebné mať vypracovaný register rizík a zabezpečiť pracovnolekárske prehliadky zamestnancom. Rovnako je dôležité ich preškoľovať a vykonávať prehliadky v rámci bezpečnosti práce, musíte zamestnanca oboznámiť s jeho povinnosťami a apelovať na ich dodržiavanie.

Aby však k dodržiavaniu povinností došlo, je kľúčové mu zaistiť ochranné pracovné pomôcky, vďaka ktorým udržíte jeho zdravie v čo najväčšom bezpečí. Zamestnanec je potom povinný dané ochranné pomôcky používať vo svojej pracovnej dobe.

Tým samozrejme zoznam všetkých povinností nekončí. Keďže je na zozname položiek viacero, je naozaj kľúčové, aby si každý zamestnávateľ zistil, že sú všetky povinnosti dodržiavané. Predchádza tým nemilým scenárom, ktoré by sa naplnili v okamihu, keď by kontrola zaklopala na dvere podniku.

Hrozí až dvojmiliónová pokuta

Pokuty, ktoré sa udeľujú za nedodržanie povinností, sa môžu dostať až do výšky dvoch miliónov korún. A takto vysokú čiastku si pravdepodobne nikto za rámček nedá. S odborníkom za chrbtom sa však aj nepredvídateľné kontroly môžu hravo zvládnuť.