Financie

Ako sa dá poistiť?

Základné poistenie osôb si možno zriadiť za účelom zaistenia finančnej ochrany pred neočakávanými udalosťami či nehodami. Poistiť tak môžete ako seba, tak aj svojich blízkych a zaistíte si tak finančnú istotu ochrany pred všetkými možnými negatívnymi faktormi akými je napríklad úraz či choroba, ale aj napríklad strata príjmu či zodpovednosť za škody spôsobenú tretím osobám. Aké všetky poistenia osôb je možné na seba využívať? Všetky tieto poistenia je možné rozdeliť do niekoľkých skupín, určených pre konkrétny faktor, voči ktorému sa chcete poistiť.


Zdravotné poistenie je základným poistením, ktoré za celý život nevyužije iba skutočne málokto. Toto poistenie je možné rozdeliť na zákonné a súkromné zdravotné poistenie. Zákonné zdravotné poistenie má povinnosť odvádzať každý jednotlivým zdravotným poisťovniam, prostredníctvom ktorých hradí poistenec svoju povinnú zdravotnú starostlivosť. Súkromné poistenie ponúka oproti zákonnému možnosť poistenia proti riziku straty príjmu, ktoré vznikne v dôsledku úrazu či choroby a jeho uzavretie je dobrovoľné.


Životné poistenie umožní poistencovi ochranu seba alebo jeho rodiny pred finančnými dôsledkami možných životných situácií. Poistiť sa tak možno proti riziku smrti, trvalej invalidity či smrti úrazom. Toto poistenie možno opäť rozdeliť na rezervotvorné životné poistenie, ktoré ponúka formu sporenia, kedy bude časť poistného poistencovi vrátená a rizikové životné poistenie, v ktorého prípade je všetko poistné určené na pokrytie životného rizika, napríklad na zabezpečenie rodiny v prípade úmrtia.


Úrazové poistenie poskytuje poistencovi ochranu pred finančnými dôsledkami možných úrazov, ktoré by mohli nastať v čase rekonvalescencie po úraze. V prípade tohto poistenia je možné určiť aj jeho dĺžku trvania napríklad pre zájazd či vymedziť len pre určitý pracovný čas. A cestovné poistenie zase zaručuje poistencovi, ktorý chce vycestovať do zahraničia, možnosť predísť rizikám finančných ťažkostí v prípade neočakávaných udalostí napríklad ochorení, úrazu, straty batožiny alebo spôsobenia škody tretej osobe.