Financie

Typy franchisingu a jeho financovanie

Franchisingu je dohoda, ktorú uzatvárajú dva podnikateľské subjekty. Franšízor sa zaväzuje poskytnúť svoju obchodnú značku a zavedené meno, ako aj technickú podporu a svoje know-how. Franšízista musí zaplatiť počiatočný poplatok za uzavretie franšízovej zmluvy a potom podlieha kontrola franšízora. Ten mu pomáha so začatím obchodnej činnosti, ale mu tiež určuje množstvo pravidiel na podnikanie (vrátane výberu dodávateľa).

Typy franchisingu

Franchising môžeme rozdeliť na množstvo rôznych typov. Tu sú tie najzákladnejšie:

  • Individuálny franchising: niekedy sa mu hovorí aj priamy franchising. Spočíva v tom, že franšízor poskytuje svoju obchodnú značku franšízantovi, a to na konkrétne územie a po určené časové obdobie.
  • Viacnásobný franchising: jeho podstatou je to, že franšízant predáva po určitú dobu postupným subjektom právo podnikať pod značkou materskej spoločnosti na konkrétnom území po určitú dobu.
  • Sub-franchising: franšízor predáva právo otvoriť viac priestorov pod svojím menom sprostredkovateľovi, ktorý potom môže uzatvárať franšízové zmluvy s následnými franšízantmi. Tento sprostredkovateľ je teda zodpovedný za nájdenie nových franšízanta a poskytovanie im pomoci – čím v podstate nahrádza franšízora. Náklady znáša sprostredkovateľ, zisk sa delí medzi franšízora, sprostredkovateľa i franšízanta. Tento spôsob franchisingu je obvyklý u veľkých spoločností (obvykle s medzinárodným pôsobením).

Počiatočné náklady na franchising

Franšízista musí pri podpise franšízovej zmluvy zaplatiť určitý poplatok za to, že môže zavedenú značku používať. Táto suma sa môže líšiť v závislosti od toho, v akom odvetví ekonomiky chce začať podnikať alebo tiež od toho, aký známy a zavedený je franšízor. Platí, že čím uznávanejšou spoločnosťou franšízor je, tým bude podnikanie pod jeho menom drahšie. Na druhú stranu tým ľahší bude jeho vstup na trh.