Financie

Kedy môžete dostať alebo naopak podať okamžitú výpoveď?

Hoci je zvykom, že po výpovedi z pracovného pomeru nasleduje niekoľkomesačná výpovedná lehota, v niektorých prípadoch môžu zamestnanec aj zamestnávateľ zrušiť pracovný pomer okamžite. Nie je potrebné, aby druhá strana s rozviazaním pracovného pomeru súhlasila, avšak zamestnanec má právo sa odvolať.

Kedy ju môže podať zamestnanec

Zamestnanec môže okamžite zrušiť pracovný pomer z dvoch dôvodov. Prvým z nich je vážne ohrozenie zdravia zamestnanca bez možnosti vykonávania inej práce, a to na základe lekárskeho posudku. V praxi to znamená, že sa mohli objaviť vážne zdravotné komplikácie a pri zotrvaní na pôvodnej pozícii by zamestnanec vážne ohrozoval svoje zdravie. Po predložení lekárskej správy má zamestnávateľ 15 dní, aby mu našiel inú, vyhovujúcu pozíciu, inak môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer.

Druhý dôvod, ktorý uvádza zákon, je situácia, kedy zamestnávateľ prestal riadne vyplácať zamestnancovi mzdu za vykonanú prácu. Ak mzda nebola vyplatená do 15 dní po období splatnosti, môže zamestnanec okamžite pracovný pomer ukončiť. Toto obdobie je definované ako kalendárny mesiac po mesiaci, kedy zamestnanec prácu vykonal. Pokiaľ vám teda výplata mala prísť napríklad v máji, môžete okamžitú výpoveď podať až 16. júna.

Kedy ju môže podať zamestnávateľ

Zamestnávateľ môže pracovný pomer ukončiť, ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody na dobu dlhšiu ako 1 rok alebo ak bol odsúdený na úmyselný trestný čin spáchaný pri plnení pracovných úkonov na nepodmienečný trest odňatia slobody na dobu najmenej 6 mesiacov.

Druhým dôvodom je stav, keď zamestnanec zvlášť hrubým spôsobom porušil pracovnú povinnosť, napríklad keď odcudzil alebo poškodil majetok zamestnávateľa. Spadá sem aj napadnutie iných zamestnancov alebo samotného zamestnávateľa či dlhodobá neospravedlnená absencia. Pracovný pomer takto nemožno skončiť so zamestnancom na rodičovskej dovolenke.