Financie

Aké sú možnosti riešenia pozostalosti? Závet nie je jediné východisko

Hoci odchod z tohto sveta nie je téma, na ktorú by sme radi mysleli, nikomu z nás neunikne. S tým súvisí aj nakladanie s majetkom. Závety sa často stávajú zdrojom hádok a sporov v rodine, preto sa závetcovia niekedy rozhodnú dedičstvo neriešiť. Majetok potom rozdelí štát podľa jasne definovanej hierarchie.

Existuje šesť tried dedičnosti. Ak sa dedič nenájde ani v jednom z nich, dedičstvo pripadne štátu. Do prvej triedy patria najbližší príbuzní, t. j. deti (alebo vnúčatá) a manželka, ktorí dedia rovnakým dielom. Rodičia patria do druhej triedy a súrodenci zosnulého do tretej triedy. Daň z dedičstva bola zrušená, ale zdedený majetok sa musí zahrnúť do dane z príjmu.

Majetok možno odkázať listinou alebo závetom

Ďalšou možnosťou dedenia je dedičská zmluva. Vždy má prednosť pred závetom, ak je vyhotovený. S dedičskou zmluvou musí súhlasiť poručiteľ aj dedič a obaja musia byť informovaní o všetkých zmenách. Dedičská zmluva sa môže vzťahovať na maximálne ¾ majetku a môžu v nej byť stanovené rôzne podmienky (napríklad kedy dedič dosiahne určitý vek, ako sa má starať o majetok alebo ako sa má starať o domáce zvieratá poručiteľa).

Na druhej strane, závet je jednostranný právny úkon, ktorý určuje dedičov dedičstva. Môže sa kedykoľvek zmeniť bez vedomia dedičov. Ak nie je uvedené, akú časť majetku zdedia jednotliví dedičia, dedia rovnakým dielom. Nezabudnite, že sa dedí nielen majetok, ale aj prípadné dlhy. Ak dlhy prevyšujú hodnotu majetku, je lepšie sa dedičstva vzdať, čo je možné do 30 dní od doručenia závetu.

Niekedy je lepšie darovať nehnuteľnosť

Poslednou možnosťou, ako naložiť s pozostalosťou, je darovať ju. Daň z darovania bola zrušená a všetci príbuzní v priamej a nepriamej línii sú oslobodení od dane z darovania. Ak však hodnota daru presiahne 5 miliónov Kč, musí byť oznámená daňovému úradu. Je lepšie zahrnúť do darovacej zmluvy vecné bremeno, aby sa zabezpečilo, že obdarovaný bude môcť s nehnuteľnosťou nakladať aj po smrti poručiteľa.