Financie

Predmanželská zmluva vám môže zachrániť financie. Prečo ju uzavrieť?

V Českej republike sa ročne uskutoční niekoľko tisíc svadieb, z ktorých takmer 40 % končí rozvodom, a napriek tomu sa predmanželská zmluva považuje za zbytočný výmysel z amerických telenoviel. Predmanželská zmluva však neznamená nedôveru medzi partnermi, ale ochranu pred dlhmi, bankrotom a stratou majetku pri exekúcii.

Manželský majetok funguje v troch režimoch

Existujú tri spôsoby, ako možno po uzavretí manželstva posudzovať manželský majetok. Prvým je zákonný majetkový režim alebo spoločný majetok, ktorý nastáva vtedy, keď manželia neuzavreli žiadnu dohodu. Druhým režimom je režim nariadený súdom, ktorý vzniká na základe súdneho rozhodnutia na žiadosť jedného z manželov, ak je na to vážny dôvod. Posledným je zmluvný režim, ktorý vzniká podpisom predmanželskej zmluvy.

Spoločné imanie zahŕňa všetok majetok nadobudnutý manželmi počas manželstva bez ohľadu na to, kto ho skutočne financoval. Zahŕňa aj mzdy a príjmy oboch manželov. Na druhej strane manželský majetok nezahŕňa majetok nadobudnutý jedným z manželov pred uzavretím manželstva, náhradu nemajetkovej ujmy alebo škody, nadobudnutie majetku darom alebo dedičstvom atď.

Pred čím vás zmluva chráni?

Do spoločného majetku patria aj dlhy, ktoré vznikli počas manželstva. Výnimkou je prípad, keď sa dlh týka majetku patriaceho výlučne jednému z manželov a v rozsahu, ktorý presahuje hodnotu tohto majetku. Predmanželská zmluva chráni práve pred dlhmi. Ak jeden z manželov podniká, predmanželská zmluva môže eliminovať vplyv prípadného neúspechu podniku na celú rodinu.

Predmanželská zmluva môže definovať váš majetok v prípade rozvodu, čím sa celý proces výrazne uľahčí. Môžete v ňom určiť, či budete pri nakladaní so spoločným majetkom konať každý úplne samostatne, alebo či sa bude vždy vyžadovať súhlas oboch manželov. Dohoda sa zapíše do registra listín o majetkových pomeroch manželov.