Financie

Nielen letné brigády a pracovné dohody s neplnoletými – na čo si dať pozor?

Zamestnávatelia v letných a iných mesiacoch často ponúkajú možnosť brigády maloletým osobám, teda mladistvým medzi 15 a 18 rokmi. Pre maloleté osoby ale platia podľa Zákonníka práce trochu iné pravidlá ako pre dospelých zamestnancov. Na čo pri uzatváraní zmluvy nesmiete zabudnúť?

Je možné zamestnať osobu mladšiu ako 15 rokov?

Brigádnikom musí byť minimálne 15 rokov, zamestnávanie mladších osôb je zákonom zakázané. Aj tu ale existujú určité výnimky. Pokiaľ sa jedná o umeleckú, kultúrnu, reklamnú alebo športovú činnosť, ktorá bude rešpektovať ich zdravý telesný a duševný vývoj a nebráni povinnej školskej dochádzke ani ďalšiemu vzdelávaniu, je zamestnanie detí do 15 rokov možné. Nesmie ale podpísať dohodu o hmotnej zodpovednosti. V prípade, že podpísaná bude, je neplatná.

Akú prácu nesmie vykonávať?

Maloleté osoby staršie ako 15 rokov môžu na brigádu nastúpiť aj bez súhlasu rodičov, pokiaľ majú dokončenú povinnú školskú dochádzku, teda najskôr 1. júla. Zároveň je zakázané prideľovať mladistvým prácu, ktorá nezodpovedá ich anatomickým, fyziologickým a psychickým schopnostiam. Nesmie byť vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pracovať na pozícii, kde by svojím výkonom mohli ohroziť zdravie či bezpečie iných osôb.

Zamestnávateľ nesmie mladistvých zamestnávať na prácu nadčas a na prácu vnoci. Nesmie pracovať viac ako 8 hodín denne a 40 hodín v týždni, a to ani pri súbežných zamestnaniach. Je preto vhodné nechať mladistvého zamestnanca podpísať čestné vyhlásenie, že nemá žiadny iný pracovný pomer alebo dohodu.

Aký pracovný pomer je možné uzavrieť?

U brigád býva veľmi často uzatváraná dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti. Obe dohody musia byť vyhotovené písomne ​​a musí ich podpísať ako zamestnávateľ, tak brigádnik. Výpovedná lehota je stanovená na 15 dní. Podliehajú tiež zrážkovej dani, pokiaľ zamestnanec nepodpísal vyhlásenie k dani – DPP vtedy, keď odmena presahuje 10000 Sk, a DPČ vtedy, keď vyplatená čiastka presahuje 3000 Sk.