Pôžičky

Čo je to osobný bankrot? A hrozí vám?

V súvislosti so zadlžením a s pôžičkami sa môžete dozvedieť aj o dlhovej pasce alebo o dlhovej špirále. Do dlhovej špirály sa spravidla dostávajú ľudia, ktorí sú predlženia čiže ktorí si vzali viac pôžičiek, než koľko sú schopní splácať. V ich situácii väčšinou nové pôžičky majú splácať staré pôžičky, čím sa však dostávajú do istého kolobehu, z ktorého nie je ľahké sa dostať von. Často jediným vhodným východiskom je práve osobný bankrot, čo je spôsob riešenia úpadku, ktorý bol zavedený insolvenčným zákonom.

Osobný bankrot možno tiež označiť za oddĺženie. To je chápané samozrejme inak v právnej ústave a inak to chápe dlžník.

Kto môže navrhnúť oddĺženie?

Dlžníkom samozrejme môže byť úplne každá osoba, a to ako fyzická, tak samozrejme tiež podnikateľ, ktorý môže navrhnúť oddĺženie taktiež. Aj právnická osoba môže vyhlásiť osobný bankrot. Dokonca je možné v súčasnej dobe požiadať o osobný bankrot aj v prípade, že ste manželia. Dlhy manželov bude riešiť konkurzné konanie, u čoho je výhodou to, že je pre manželov menšie odmena správcovi konkurznej podstaty.

Ak chcete požiadať o osobný bankrot

Ak ste sa dostali do situácie, kedy je osobný bankrot čiže oddĺženie jediným možným riešením, ak ste sa dostali do situácie, v ktorej už nemôžete ďalej splácať svoje záväzky, pretože na to nemáte, potrebujete sa zbaviť dlhov, je potrebné podať návrh na povolenie oddĺženie , a to u insolvenčného súdu. Dlžník musí byť v každom prípade zastúpený advokátom, notárom alebo súdnym exekútorom.

Aby bol schválený osobný bankrot, musí sa spĺňať niekoľko podmienok. K týmto podmienkam patrí napríklad to, že musí byť dlžník v úpadku. Okrem toho musí byť dlžník schopný v nasledujúcich piatich rokoch splatiť aspoň tridsiatich percent z celkovej výšky svojho dlhu, do čoho sa započítavajú ako dlhy samotnej, tak aj úroky z omeškania, administratívne poplatky alebo súdne trovy a tiež výdavky spojené s exekútorom.