Financie

Pomoc de minimis – podpora malého rozsahu

V momente, keď štát podporuje jeden podnik na úkor iného, ide o narušenie prirodzeného fungovania trhu, a je to nezlučiteľné s európskymi princípmi. Malé a stredné firmy podporu často potrebujú, a práve preto vznikol inštitút pomoci de minimis, ktorý je zárukou, že až príliš veľa dotácií nepôjde len na jednu adresu. Podpora de minimis, teda podpora malého rozsahu, je síce poskytovaná aj z verejných prostriedkov a rovnako tak zvýhodňuje určité podniky, ale najmä kvôli svojej relatívne nízkej hodnote to nenarúša hospodársku súťaž či obchod medzi jednotlivými členskými štátmi. Nepodlieha oznamovacej povinnosti voči Európskej komisii. 

Pravidlá pomoci de minimis 

Nariadenie Európskej únie sa týka podpory malého rozsahu. Príjemca pri čerpaní pomoci de minimis nikdy nesmie za posledné 3 finančné roky prekročiť sumu 200 000 €. Toto nariadenie počíta so súčasným fiškálnym rokom a k tomu ešte s dvoma predchádzajúcimi rokmi. Na prepočet z eur na koruny sa vždy používa kurz Európskej centrálnej banky platný práve k dátumu poskytnutia pomoci. Ide o deň, kedy príjemca získa na dotáciu právny nárok. Poskytnutie pomoci de minimis sa potom vždy počíta ku dňu, ktorý je písomne uvedený v zmluve uzavretej s poskytovateľom pomoci. Dôležitú úlohu pri žiadosti o dotáciu v režime de minimis hrajú aj prepojené podniky. Limit 200 000 € sa prestal vzťahovať na jedno IČO. Za prepojené sú tieto podniky považované v prípade, keď medzi sebou majú niektorý zo 4 vzťahov. 

prepojené podniky 

Keď jeden subjekt vlastní viac ako 50% hlasovacích práv patriacich akcionárom alebo spoločníkom v inom subjekte. Ďalej v prípade, keď jeden subjekt má právo vymenovať alebo odvolať viac ako 50% členov správneho, riadiaceho či dozorného orgánu iného subjektu. Ďalší prípad je ten, kedy má jeden subjekt právo uplatňovať vplyv viac než 50% v subjektu inom, a to priamo podľa zmluvy, ktorá bola uzatvorená s daným subjektom alebo podľa ustanovenia v jeho zmluve, alebo v stanovách tohto subjektu. 

Ďalším prípadom je, keď jeden subjekt, ktorý je akcionárom či spoločníkom iného subjektu, ovláda úplne sám, v súlade s uzatvorenou dohodou s inými akcionármi alebo členmi tohto subjektu, viac ako 50% hlasovacích práv, ktoré náležia akcionárom či spoločníkom v danom subjekte. Dá sa teda konštatovať, že pokiaľ z viac než 50% vlastníte alebo ovládate ďalšie, dcérskej spoločnosti, musíte pred podaním žiadosti počítať. Do prepojených podnikov si počítajú živnostníci, nie zahraničné firmy.