Pôžičky

Typy úverov. S akými úvery sa môžete stretnúť najčastejšie?

Chcete si dohodnúť úver? A o aký máte záujem? Dnes na finančnom trhu existuje naozaj veľa, veľa úverov, jeden je atraktívnejšie než druhý. Niektoré majú zaujímavé názvy, iné sú od počiatku priehľadné. Ak nad úverom uvažujete, oplatí sa v nich vyznať. Prezradíme preto niekoľko najčastejších typov úverov, s akými sa môžete stretnúť.

kontokorentný úver

Veľmi často sa môžete stretnúť s takzvaným prečerpaním bankového účtu. Jeho princíp spočíva skrátka v tom, že banka poskytne peniaze v pohyblivej výške na bežnom účte. Samozrejme ešte predtým je dohodnutá úverová zmluva. Výhodou kontokorentných úverov je to, že je možné čerpať voľne, a to podľa okamžitej potreby. Najčastejšie sa kontokorentné úvery používajú na vyrovnávanie výkyvov na bežnom účte, ďalej tiež na sezónne potrebu obežného majetku, tiež sa využívajú na krátkodobé potreby.

diskontné úver

Existuje aj takzvaný diskontné úver, ktorého princíp spočíva v odkúpení zmeniek bankou pred dobou ich splatnosti sa zrážkou diskontu. Banka počas splatnosti zmenky predložených na úhradu zmenkovému dlžníkovi.

akceptačný úver

Stretli ste sa s takzvaným akceptačnom úverom? Potom ste sa stretli s úverom, ktorého princíp spočíva v tom, že banka akceptuje zmenku, ktorú jej klient vystaví, a to na sumu a lehotu, ktoré si dohodnú. Banka v tomto prípade nie je poskytovateľom finančným prostriedkov, ale je to poskytovateľ dobrého mena.

zmenkové úver

V prípade avalového úveru banka preberá záruku na záväzok svojho klienta voči tretej osobe. Banka je v tomto prípade vedľajšom dlžníkom. Jedná sa o pomerne ojedinelý úver, ktorý sa poskytuje len klientom, s ktorými nie sú problémy alebo ťažkosti.

emisné pôžička

Tiež existuje takzvaná emisná pôžička, čo je úver poskytnutý odkúpením dlhopisov emitovaných dlžníkom. Dlhopisom sa rozumie cenný papier, v ktorom sa vystaviteľa zaväzuje splatiť daný obnos do istého dátumu s tým, že bude samozrejme vyplácať úroky.