NezařazenéPodnikanie

Chcete prijať zamestnancov? Akým úradom sa nevyhnete?

Rozrástlo sa vaše podnikanie natoľko, že uvažujete o prijatí zamestnanca? Či už ste spoločnosť s ručením obmedzeným, právnická osoba alebo samostatne zárobkovo činná osoba, máte určité povinnosti, ktoré musíte splniť. Registrovať zamestnancov musíte hneď na niekoľkých úradoch, pričom lehoty nebývajú práve veľkorysé.

Na začiatok treba uviesť, že živnostník zo zákona nemôže zamestnať svoju manželku, manžela, partnera či partnerku, s ktorým žije v jednej domácnosti. Je to z toho dôvodu, že štát sa snaží brániť vzniku podriadeného a nadriadeného vzťahu medzi oboma partnermi. Jediným spôsobom je tak ustanoviť druhého partnera ako spolupracujúcu osobu zúčastňujúcu sa na podnikaní.

Kam musíte zamieriť?

Keď teda vyberiete vhodného kandidáta na zamestnancov, čaká vás množstvo papierovania a administrácie. Najprv sa musíte prihlásiť k zdravotnej poisťovni, u ktorej je vedený váš zamestnanec, a to do ôsmich pracovných dní. K tlačivu Hromadné oznámenie zamestnávateľa musíte priložiť kópiu výpisu z obchodného registra alebo kópiu výpisu zo živnostenského registra.

Ďalšia zastávka – „sociálka”
Ďalej sa musíte hlásiť na Slovenskej správe sociálneho zabezpečenia, a to do registra zamestnávateľov. Na toto prihlásenie máte lehotu ôsmich kalendárnych dní. Táto povinnosť sa týka zamestnávateľov, ktorí prijali zamestnancov, ktorému vznikla účasť na nemocenskom poistení. Netýka sa teda zamestnancov na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti, pokiaľ odmena neprekročí zákonom stanovenú sumu.

Novú skutočnosť musíte samozrejme hlásiť aj na finančnom úrade k platbe dane z príjmov zo závislej činnosti. Opäť platí lehota ôsmich dní odo dňa, keď vám táto povinnosť vznikla. Poslednou nevyhnutnosťou je zriadenie poistenia zodpovednosti v štátom určenej poisťovni, ktorou je Kooperatíva. Toto poistenie vám pokryje prípadné škody na zdraví a úrazy spôsobené pri výkone práce u vás ako u zamestnávateľa.